STICHTING INTORNO EN MUTUA AMICITIA

Stichting Intorno en Mutua Amicitia versterken hun samenwerking. Activiteiten vanIntorno, waaronder het gebruik van rivierpodium Fighter, worden komend jaar ondergebracht bij St. Mutua Amicitia Intorno. De tenaamstelling wordt in de loop van 2021 doorgevoerd op de website en in onze verdere communicatie.

 

 

MAEX IMPULS RIJMOND VOOR INTORNO

In Juni kreeg Intorno een ‘MAEX-impuls Rijnmond’ toegewezen. Het bedrag van 2.500 euro is uitgegeven aan advieskosten m.b.t. het Leerwerkproject Fighter van Stichting Intorno. Het effect van de impuls is dat bestuurlijk voor de langere termijn richting is gevonden waar het betreft: (Het onderzoeken van) fusie in wederzijds voordeel van Stichting Intorno met theater-gezelschap Mutua Amicitia (positioneren en borging daarvan voor de lange termijn). Hiervoor werd een advies geproduceerd voor het bestuur van Stichting Intorno.
Dit proces verkeert inmiddels in de fase dat de notaris doende is de zaken op orde te 
krijgen voor een fusie tussen onderling verschillende rechtspersonen. En streven is dit traject in 2020 af te ronden.
Professionalisering van het leerwerkproject. Hiertoe werd, ondersteund door de adviseur, een aanvraag ingediend voor de ESF-regeling ‘SLIM’. Positionering van het leerwerkproject als ‘Erfgoed’ (een visie voor de zeer lange termijn waarbij het podiumschip niet alleen maar een vehicle is, maar ook inherent waarde krijgt als waardevol object voor de omgeving). 
Hiertoe werd, ondersteund door de adviseur, een aanvraag ingediend en toegekend bij het Fonds voor Cultuurparticipatie (Regeling ‘Erfgoedvrijwilligers’). Wat (nog) niet slaagde is de aanvraag die Intorno reeds deed voor een podium-verbouwing bij het Kickstart Cultuurfonds, maar het plan daartoe is wel geschreven; met dank aan deze impuls. De adviseur richtte zich vooral, en met succes, op lange-termijn multipliereffecten. Met name het bestuur (vrijwilligers) en de zakelijke leiding hebben iets gemerkt van de Impuls, omdat het bij het initiatief van Intorno, vooral daar waar het betreft de (zeer) lange termijn. De andere vrijwilligers gaan er zeer binnenkort van wel veel van merken, zoals ook al blijkt uit het bovenstaande. Kosten weken NIET af van de inschatting.